Úvodná stránka Kontakty
Domov detí Banská Bystrica

            DOMODETÍ

SED Banská Bystrica Domov detí je neštátny akreditovaný detský domov. Svoju činnosť vykonávame na základe akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č.305/2005 Z.z..

V súčasnosti poskytujeme starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou výlučne v profesionálnych rodinách, vytvárame také podmienky pre deti, ktoré sa čo najviac približujú a podobajú prirodzenému rodinnému prostrediu, zameriavame sa na všestranný rozvoj detí, zabezpečujeme a uplatňujeme individuálny prístup k deťom, výchovné metódy smerujú k získaniu dostatočnej samostatnosti, ako aj k získaniu a osvojeniu si návykov a zručností potrebných pri osamostatnení a zaradení sa do života.

Vychádzame z toho, že každé dieťa dočasne alebo trvale pozbavené svojho rodinného prostredia, alebo také, ktoré v jeho vlastnom záujme, nemôže byť ponechané v takomto prostredí má právo na zvláštnu ochranu a pomoc. V našom ponímaní je toto právo na zvláštnu ochranu a pomoc realizované v rodinnom prostredí a to konkrétne v profesionálnej rodine.

Profesionálni rodičia zabezpečujú starostlivosť o deti vo svojej domácnosti a to nepretržite 24 hodín denne. Profesionálni rodičia sú s detským domovom v pracovnoprávnom vzťahu, ide o „rodinnú“ formu realizácie ústavnej starostlivosti. Profesionálne rodičovstvo dáva možnosť dostať sa do rodinného prostredia aj tým deťom, ktorým sa (zatiaľ) nepodarilo sprostredkovať inú formu náhradnej starostlivosti.


SED BB Domov detí sa vo svojom odbornom zameraní orientuje najmä na:

na poskytnutie a zabezpečenie zvláštnej starostlivosti a pomoci deťom, ktoré sú dočasne alebo trvale pozbavené svojho rodinného prostredia s cieľom ich harmonického rozvoja,

na vytváranie vhodných podmienok pre deti, ktoré sú v prospech harmonického rozvoja osobnosti dieťaťa a jeho zdravého vývoja, poskytnutie možnosti vyrastať v rodinnom prostredí- v profesionálnej rodine

na humanizáciu starostlivosti o deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou - zabezpečenie individuálneho prístupu a starostlivosti o deti a to v profesionálnej rodine s cieľom ich zdravého rozvoja po stránke psychickej, fyzickej, duchovnej, sociálnej, morálnej a tvorivej

na aktivity zamerané na rozvoj profesionálnych rodín a vytváranie takých podmienok, ktoré sa čo najviac približujú prirodzenému rodinnému prostrediu

na zintenzívnenie práce s pôvodnou rodinnou (sanácia rodinného prostredia), na vytváranie podmienok na stretávanie sa dieťaťa s jeho rodičmi(sprostredkovanie stretnutí detí s rodičmi, poskytovanie pomoci na uľahčenie priebehu stretnutí...)


Našim poslaním je poskytnúť prechodnú, v niektorých prípadoch aj dlhodobú starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou a to v rodinnom prostredí a zabezpečiť im zdravý rozvoj po stránke duchovnej, psychickej, fyzickej, sociálnej, rozumovej a tvorivej a dopriať im to, čoho v živote mali málo - lásku, pocit istoty, bezpečia a opory. Profesionálne rodičovstvo je dôkazom toho, že aj deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou môžu vyrastať v „rodine“. Umiestnenie detí v profesionálnej rodine umožňuje lepšie zohľadnenie potrieb detí, prirodzenejší prechod detí do dospelosti, efektívnejšiu prácu s biologickými rodinami, umiestnenie aj väčšej súrodeneckej skupiny a hlavne umiestnenie detí v prirodzenom rodinnom prostredí a nie v zariadení.

Našim hlavným cieľom je umiestniť čo najviac detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou do profesionálnych rodín a tak zabezpečiť starostlivosť o deti postavenú na rodinných modeloch a princípoch.

V súčasnosti poskytujeme starostlivosť 20 deťom vo veku 2-21 rokov, všetky deti sú umiestnené v profesionálnych rodinách.

Profesionálnym rodičom poskytujeme pomoc pri riešení problémov s deťmi, organizujeme a zúčastňujeme sa vzdelávacích aktivít za účelom zvyšovania odborných zručností a zvyšovania kvality práce, organizujeme výchovno-rekreačné pobyty pre rodiny s profesionálnym tímom a s možnosťou individuálnych konzultácií s odborníkom, organizujeme víkendové pobyty pre rodiny a umožňujeme deťom účasť v letných táboroch. Realizujeme návštevy v profesionálnych rodinách, poskytujeme terénne sociálne služby (poradenstvo), spolupracujeme s odborníkmi (psychológ, psychiater, logopéd...) v mieste bydliska profesionálnej rodiny.


Domov detí sa snaží podporovať deti v profesionálnych rodinách hlavne v týchto oblastiach:

podpora vzdelávania - preplácanie nákladov spojených so vzdelávaním (cestovné, ubytovanie, učebné pomôcky...),

podpora voľnočasových aktivít - finančné zabezpečenie voľnočasových aktivít (zaplatenie poplatkov za športové, spoločenské a kultúrne aktivity, organizovanie výchovno-rekreačných pobytov, účasť na letných táboroch, dovolenkách...)

podpora talentu u detí (návšteva ZUŠ - hra na hudobné nástroje, výtvarný odbor...).


Nie každé dieťa má to šťastie vyrastať v rodine, kde im je poskytnutá láska, porozumenie. Dieťa pre svoj zdravý vývoj potrebuje istotu, že môže vyrastať v bezpečnom prostredí a profesionálne rodičovstvo predstavuje možnosť zabezpečiť starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou v rodinnom prostredí.

V budúcnosti sa aj naďalej zameriame na rozvoj, rozširovanie a skvalitňovanie služieb ako aj na zvyšovanie odborných zručností profesionálnych rodičov. Hlavným cieľom je naďalej získavať ľudí, ktorí by boli ochotní stať sa profesionálnymi rodičmi a poskytli deťom, ktoré to potrebujú rodinné zázemie a kresťanskú výchovu.

 Správa o činnosti za rok 2007

KONTAKT:

Stredisko evanjelickej DIAKONIE

Domov detí
Dolná Strieborná 2
974 01 Banská Bystrica

Tel: 048/415 30 55
e-mail: domovdeti@mail.t-com.sk

www.domovdeti.sk


Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?