Úvodná stránka Kontakty
Centrum pre deti a rodiny Detského centra Slovensko CDR DC-SK


Detské centrum Slovensko presadzuje, aby sa deti odkázané na náhradnú starostlivosť dostali späť do vlastnej rodiny a pokiaľ to nie je možné, tak do „náhradnej rodiny“ – adoptívnej rodiny, pestúnskej rodiny, profesionálnej náhradnej rodiny.

V rámci hľadania efektívnejších foriem náhradnej starostlivosti a ich realizácie, zriadilo DC-SK v októbri roku 1999 prvý virtuálny neštátny detský domov, ktorému dalo názov „Náhradné rodiny Detského centra“. Tento detský domov pozostáva z profesionálnych náhradných rodín situovaných v regióne Žilinského samosprávneho kraja a ojedinele aj v iných krajoch. Takto organizovaná forma neštátnej náhradnej starostlivosti bola do roku 2001 zatiaľ na Slovensku ojedinelá. Detské centrum Slovensko vytvorilo na Slovensku vzor pre transformáciu nevyhovujúcich štátnych detských domovov. V roku 2018 bola kapacita domova doplnená na 51 detí v 12 - 16 profesionálnych náhradných rodinách a jednej diagnostickej  skupine.

Od začiatku roku 2019 bol Domov detí "Náhradné rodiny Detského centra Slovensko" premenovaný na Centrum pre deti a rodiny DC-SK. Jeho kompetencie sa v súlade s novelou zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a taktiež doplnenej akreditácie rozšírili na pobyty detí v zariadení so zameraním na ich diagnostiku a diagnostiku ich rodiny na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa o dieťa osobne stará (pestún).
Centrum pre deti a rodiny DC-SK

Kapacita: 57 detí a mladých dospelých

Zamestnanci:

PaedDr. Viktor Blaho - výkonný riaditeľ CDR - DCSK
PhDr. Silvia Pančíková
- riaditeľka pobytových opatrení, sociálna pracovníčka, poradenská činnosť pre náhradných rodičov, vedúca špeciálnej prípravy pre profesionálnych rodičov
Mgr. et. Bc. Soňa Balážová - psychológ, poradenská činnosť pre náhradných rodičov DCSK
Mgr. Katarína Poliaková - psychológ diagnostickej skupiny
Mgr. Jana Kolárová - sociálna pracovníčka pre profesionálne náhradné rodiny
Mgr. Martina Pulščáková - sociálna pracovníčka pre diagnostickú skupinu a dobrovoľné pobyty na základe dohody s rodičmi
Mgr. Gabriela Garajová - vychovávateľka diagnostickej skupiny
Mgr. Paulína Michálková - vychovávateľka diagnostickej skupiny
Mgr. Oľga Walton Barcajová - pomocná vychovávateľka diagnostickej skupiny
Mgr. Petra Blahová - pomocná vychovávateľka diagnostickej skupiny
Dana Gavurová - pomocná vychovávateľka diagnostickej skupiny
náhradní rodičia - 16 profesionálnych náhradných rodičov
Mariana Matajová - účtovné oddelenie, účtovný servis náhradným rodinám
Mária Jurštáková - vedúca kuchyne, skladové hospodárstvo
Kvetoslava Hladišová - oddelenie údržby,
Ctibor Vojteček - oddelenie údržby

V septembri roku 2006 zriadilo Detské centrum pri Domove detí NÁHRADNÉ RODINY DC samostatnú diagnostickú skupinu pre deti s nariadeným výchovným opatrením, predbežným opatrením a s nariadenou ústavnou starostlivosťou súdom, od roku 2019 s rozšírením o deti umiestnené na základe dohody s rodičom.

Samostatná diagnostická skupina je zriadená najmä na účel vhodného a zodpovedajúceho

  • zaradenia dieťaťa do profesionálnej rodiny detského domova,
  • zaradenia dieťaťa do samostatnej skupiny detského domova,
  • zaradenia dieťaťa do špecializovanej samostatnej skupiny detského domova,
  • navrhnutia preradenia dieťaťa do iného detského domova alebo iného zariadenia,
  • metodického usmerňovania výchovných pracovníkov vlastného detského domova, iných  detských domovov alebo iných zariadení,
  • od začiatku roku 2019 je náplňou diagnostickej skupiny CDR DC-SK aj pomoc rodinám, ktoré nezvládajú starostlivosť o svoje deti. Tieto deti sú do diagnostickej skupiny umiestňované na krátkodobý pobyt na základe dohody s rodičom a doporučenia úradu. Počas tohto pobytu odborní pracovníci skupiny pracujú s deťmi a tiež s rodičmi dieťaťa.

 Samostatná diagnostická skupina najmä

a) vykonáva odbornú diagnostiku,

b) vypracúva diagnostickú správu o dieťati na účely spracovania individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa po skončení pobytu v samostatnej diagnostickej skupine,

c) realizuje opakovanú diagnostiku (rediagnostiku) detí vlastného CDR a detí z iných zariadení.

Samostatná diagnostická skupina pri CDR DC-SK, používa pri svojej práci rôzne terapie, medzi nimi aj modernú metódu EEG biofeedback, aplikovanú skúsenými psychológmi.

EEG biofeedback je metóda, ktorá umožní ovládať mozgové vlny. Jedná sa o seba-učenie mozgu pomocou tzv. biologickej spätnej väzby. Na základe EEG biofeedback tréningu sa dajú usmerňovať mozgové vlny a uviesť ich do súladu. Takto sa dajú korigovať a liečiť aj:

Poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADD/ADHD)
Špecifické poruchy učenia: dyslexia - dysgrafia - dysortografia - dyskalkulia
Vývojové vady reči
Poruchy spánku:
Potiaže zo zaspávaním: nespavosť - enuréza - desivé sny
Poruchy správania
Poruchy koordinácie a motoriky
Poruchy pripútania, atď.

Tréning za pomoci EEG biologickej spätnej väzby je nenásilný, bezbolestný a hravý. Pokiaľ je realizovaný odborníkom, nepredstavuje riziko, pretože nemá vedľajšie účinky. Nie je návykový a jeho efekt je dlhodobý.

Odborní pracovníci diagnostickej skupiny pracujú počas rediagnostiky detí z iných zariadení, aj s ich výchovnými pracovníkmi. K tomuto účelu sú v priestoroch diagnostickej skupiny vyčlenené ubytovacie priestory na krátkodobé ubytovanie vychovávateľov z detských domovov a iných zariadení na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Kontakt na CDR:

CENTRUM PRE DETI A RODINY DCSK

K. Sidora 134
034 01 Ružomberok

e-mail: detskecentrum(e-mail code)detskecentrum.sk
Pancikova(e-mail code)detskecentrum.sk

telefón 044/43 41 636, 0903 731 750, 0903 725 109
fax 044/43 41 636


Základné údaje o zriaďovateľovi:


 

Detské centrum Slovensko - Child Centre
prvá slovenská spoločnosť pre pomoc
deťom v náhradnej starostlivosti

Adresa:

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO
Child Centre
K. Sidora 134
034 01 Ružomberok
Slovak Republic

tel.: +421 44 4341 636
fax: +421 44 4341 735
mobil: +421 903 731 750
e-mail: detskecentrum(e-mail code)detskecentrum.sk

www.detskecentrum.sk

Bankové spojenie:
VÚB 294547342/0200
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK75 0200 0000 0002 9454 7342

IČO: 30226112

DIČ: 2020589098

Právna forma: občianske združenie

registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-3487

Prezident DC-SK: PaedDr. Viktor Blaho

najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979,

držiteľ akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie  14032/2006-I/21AK,

držiteľ akreditácie  udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na vykonávanie prípravy profesionálnych náhradných rodičov, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie  14032/2006-I/21AK

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?