Úvodná stránka Kontakty
Kurz akreditovanej prípravy profesionálnych rodičov

EŠTE 4 VOĽNÉ MIESTA!

DETSKÉ CENTRUM, začína 14.12.2012 o 15,00 prvé stretnutie zimného kurzu prípravy profesionálnych rodičov.
Príprava v rozsahu 60 hodín prebehne počas desiatich 6 hodinových blokov. Prvý blok je plánovaný na 14.12.2012 so začiatkom o 15,00 v budove Detského centra na ul. K. Sidora 136.
Podľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí, § 53, ods. 9 príprava spočíva najmä:
a) v poskytnutí základných informácií o náhradnej rodinnej starostlivosti, o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine a potrebách dieťaťa, o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti.
b) v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.
Aj výchova dieťaťa odkázaného na náhradnú starostlivosť v profesionálnej rodine si vyžaduje v prípade partnerského zväzku bezpodmienečnú súčinnosť obidvoch partnerov.
Detské centrum doporučuje účasť na príprave súčasne obidvom partnerom, nakoľko aj zážitková časť prípravy si vyžaduje súčinnosť obidvoch partnerov, s výnimkou osamelých rodičov.. Príhláška na kurz prípravy profesionálnych rodičov súčasne obidvoch partnerov bude mať prednosť,

Kurz je limitovaný kapacitou 12 frekventantov, resp. 6 párov.
Poplatok za vzdelávanie:

- príprava v rozsahu 60 hodín: 160,- €,
- súčasná účasť partnera budúceho profesionálneho rodiča 80,- €,

- ďalšie poplatky za dopravu, ďalej za ubytovanie, stravovanie, miestne poplatky aj v prípade spojených blokov si každý hradí sám.

Poplatok, ak sa nedohodnete s organizátorom kurzu ináč, je potrebné uhradiť najneskôr 3 dní pred začiatkom  kurzu na účet č. 2928876551/1100  TATRA BANKA, ako variabilný symbol uvedte dátum narodenia bez bodiek, do poznámky uveďte meno a priezvisko účastníka.

Záujemca je na kurz prijatý potvrdením e-mailovej, písomnej, telefonickej príhlášky organizátorom.

Kontakty:

int_ded_150

DETSKÉ CENTRUM
K. Sidora 134
034 01 Ružomberok

vedúca kurzu PhDr. Silvia Pančíková
tel. 0903 725 109
e-mail: kurzPR@detskecentrum.sk

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?