Úvodná stránka Kontakty
Centrum pre deti a rodiny - CDR "Margarétka" Lučenec

Centrum pre deti a rodiny „Margarétka“ začal svoju prevádzku 01.01.2010 na základe udelenej akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č.305/2005 Z.z.. CDR „Margarétka“ je zriadený ako domov detí s kapacitou 19 detí, ktoré sú umiestnené v profesionálnych rodinách.

Sme presvedčení o tom, že v záujme harmonického rozvoja osobnosti má každé dieťa právo vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia a porozumenia. Bohužiaľ, stále je dosť detí, o ktoré sa vlastná rodina nechce, alebo nemôže postarať a ocitnú sa v centre pre deti a rodiny. V našom detskom domove sa snažíme čo najviac priblížiť rodinnému prostrediu, poskytnúť deťom pocit istoty a citové zázemie. Na prvé miesto teda kladieme možnosť dieťaťu zažiť výchovu a lásku v skutočnej rodine. Prioritou je sanácia biologickej rodiny a podpora vzťahov s rodičmi, v prípade neúspechu umiestnenie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti (pestúnstvo, osvojenie). 

Raz mesačne sa v CDR konajú supervízne stretnutia profesionálnych rodičov. Profesionálni rodičia majú k dispozícii konzultácie odborného tímu (sociálny pracovník, psychológ, špecialista na rozvoj rodiny) prostredníctvom osobných stretnutí, telefónu, príp. mailom. Deti sa v našom zariadení cítia veľmi dobre o čom svedčia ich listy, prezentácie ako aj ich samotné výpovede.

Zriaďovateľ detského domova:

Občianske združenie "Za dôstojný život" vzniklo 19. júna 2000 s jasným cieľom pomáhať ohrozeným, týraným  ľuďom, ľuďom v kríze, v nepriaznivej životnej situácii a najmä deťom.

...........
Kontakty
.............
.............
.............
.............
Adresa:

CDR „Margarétka“
Vajanského 71
984 01 Lučenec

Telefón

047 43 31566, 0907175987 – riaditeľka CDR, PhDr. Zdenka Kotrasová

04743 22384, 0918694595 – sociálna pracovníčka CDR, Mgr. Alexandra Fürješová

047 43 31566, – 0918694595 – sociálny pracovník CDR, Mgr. Lukáš Petroch

0910442484 – psychológ CDR, Mgr. Martina Trčanová

E-mail: ozdostojnyzivot@gmail.com

IČO 37817388

Číslo účtu: 4442789/5200 

Obrázok
Boli by ste ochotný - ochotná prijať do svojej rodiny dieťa z detského domova?